• Diğer

Dünya

ADALI’LAR, UKOME’NİN “YOL” KARARINA TEPKİ GÖSTERDİ…

Adalarda bireysel akülü araç kullanımı ihtimali üzerine Ada menşeili çevreci ve gönüllü kurumlar ile Ada sakinleri bir basın açıklaması kaleme alarak İBB’yi göreve çağırdı.

ADALI’LAR, UKOME’NİN “YOL” KARARINA TEPKİ GÖSTERDİ…

31 Temmuz 2020 16:03
-A

+A

İşte O basın Açıklaması;
“23 Temmuz tarihli UKOME toplantısıyla ‘Adalar’ın tüm yollarının yaya yolu olma
kararının kaldırılması’, kültürel ve doğal dokusu ile korunması gereken nadide bir değeri
yok edecek vahim bir karardır”
İstanbul Adaları’nın 13 sivil toplum kuruluşu ve inisiyatifi, “Adalar için Yaya Ölçeği”
başlıklı bir bildiri kaleme aldılar.
Bildiride özetle şu görüşlere yer verildi:
- İstanbul Adaları, 1984 yılında sahip oldukları tarihi, kültürel ve doğal mirasını
korumak üzere SİT alanı ilan edilmiştir.
- Koruma kurulu kararlarına Adalar’ın bütün yolları yaya yoludur ifadesi ayrılmaz
bir bütün olarak geçmiştir.
- İstanbul’da ulaşımı koordine eden en üst organ olan UKOME 6 Şubat 2020 tarihli
kararıyla, “Adalar ilçesinin bütün yolları yaya yoludur” demiş ve bu gerçeği
mevzuat hükmü haline getirmiştir.
- Ancak üzerinden 4 ay geçmeden, bu karar, kullanımı tartışmalı olan ve “1 Haziran
2021 tarihine kadar çalışmalarına izin verilen geçici elektrikli ulaşım araçlarının
kullanılabilmesi için” kaldırılmıştır.
- İBB tarafından 28 Ağustos 2019 tarihinde düzenlenen Adalar Ulaşım
Çalıştayı’nda, ada yollarının yaya yolu olduğu ve tüm araçların bu gerçeği dikkate
alarak kullanılmaları gereği bir kez daha hatırlatılmıştı.
- Yaya yolu statüsünü kaldırmak Adaları miras değerlerini çoktan yitirmiş herhangi
bir İstanbul İlçesine benzetecek, kimliksizleştirecek, elle tutulamayan mirası
olarak addedebileceğimiz benzersiz atmosferini ve yaşam biçimini kaybetmesine
neden olacaktır.
- Adalar ilçesindeki bütün yolların yaya yolu olması yolların sadece yayalar
tarafından kullanılacağı, başka taşıtların kullanamayacağı anlamına
gelmemektedir. ‘Yaya yolu’ nitelemesi, yollarda yayaların önceliğe sahip olduğu,
tüm diğer taşıtların yayaya göre kendilerini hizaya sokacakları manasını
taşımaktadır.
- Talebimiz, Adalar İlçesindeki bütün yolların yaya yolu olarak yeniden ilan
edilmesi, bundan sonra devam edeceğini umduğumuz Adalar ulaşım planlaması
çalışmalarında ‘yaya yolu’ yaklaşımının üzerinde çalışılarak yaya-öncelikli bir
ulaşım sistemi yaklaşımının mevcut Karayolları Trafik Kanunu ve ilgili
mevzuatına dahil edilmesinin sağlanması ve böylelikle Adalar gibi Türkiye’nin
yavaş yaşam kültürünü devam ettirmek isteyen başka beldelerinde de
uygulanabilir bir politikanın kazandırılmasıdır.
- Adalarımız için gördüğümüz en büyük tehlikelerden birisi bireysel akülü
araçlardır. 23 Temmuz UKOME kararları arasında yer alan, ‘Kamu kurum ve
kuruluşlarının ihtiyaçları ve istisnalar dışında bireysel elektrikli araç kullanımının
yasaklanması’ kararının ivedilikle uygulanmasını talep ediyoruz.
- İBB, söz vermiş olduğu 2. Ulaşım Çalıştayı’nı ivedilikle toplayarak bireysel akülü
ulaşım araçlarını ortaya çıkartan ulaşım ihtiyaçlarını Adaların sürdürülebilir
korunması hedefiyle çözecek yaklaşımları adalılarla birlikte geliştirmelidir.
ADALAR İÇİN “YAYA ÖLÇEĞİ” BİLDİRİSİ (Tam metin)
ADALAR YOLLARININ “YAYA YOLU” OLMAKTAN ÇIKARILMASI KÜLTÜREL
VE DOĞAL DOKUSU İLE KORUNMASI GEREKEN NADİDE BİR DEĞERİ YOK
EDECEK VAHİM BİR KARARDIR
Sahip oldukları tarihi, kültürel ve doğal mirasını korumak üzere Adalar 1984 yılında SİT
alanı ilan edilmiştir. Akabinde Koruma Kurulu kararı ile adaların yolları “yaya yolu”
olarak kararlara geçmiştir. Bu karar, sevindirici bir şekilde, geçtiğimiz 6 Şubat 2020
tarihinde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi UKOME
tarafından alınan “Adalar İlçesinin bütün yollarının yaya yolu olarak ilan edilmesi”
kararı ile pekiştirilmiştir.
Buna karşılık, 23 Temmuz’da yine aynı UKOME tarafından 6 Şubat’ta verdikleri
kararının kaldırıldığını ve Adaların yollarının yaya yolu olmaktan çıkarıldığını öğrenmiş
bulunuyoruz. Adalarda İBB tarafından çalıştırılmak üzere hazır bekletilen toplu ulaşım ve
taksi hizmetleri araçları Adalar Kaymakamlığı tarafından Karayolları Trafik Kanunu ve
ilgili mevzuata uygun, dolayısıyla tescillenebilir, araçlar olarak görülmemiş olduğundan
bu araçları adalıların ulaşım ihtiyaçlarını karşılamak için kullanabilmenin geçici
‘çözümü’ olarak yolların yaya statüsünün kaldırılması düşünülmüş. Böylelikle yollara
sadece bu ‘tescilsiz’ araçların kullanabileceği ve yayaların ve bisiklet gibi başka hiç bir
taşıtın kullanamayacağı alanlar açarak krizin aşılması hedeflenmiş. 23 Temmuz UKOME
kararından çıkarttıklarımız bunlar.
İBB araçlarını hizmete sokmayı sağlamak için geliştirildiği anlaşılan bu yöntemin sonucu
olarak Ada yollarının yaya yolu statüsünün değiştirilmesi kararını, doğuracağı olumsuz
sonuçlar bakımından yanlış buluyoruz. Aynı zamanda, Türkiye’de henüz üzerinde
çalışılarak mevzuata yansıtılmamış olan ‘yaya yolu’ kavramını ulaşım çözümlerinde
sürdürülebilir bir yaklaşım olarak Adalar ölçeğinde geliştirerek tüm Türkiye’nin
hizmetine sunma fırsatının da bu karar ile kaçırıldığını düşünüyoruz. Oysa İBB tarafından
bir sene önce, Ağustos 2019’da Büyükada’da düzenlenen 1. Ulaşım Çalıştayı sonucunda
tüm katılımcıların ortaklaştığı konulardan birisi adalarda yaya kültürünün
geliştirilmesinin önemiydi. İBB ‘İstanbul’da yaşayamadığımız yaya kültürünü adalarda
yaşatalım, yayanın her türlü rahatlığını en iyi şekilde örneklendirebileceğimiz bir yer
olsun istiyoruz Adalar’ diyerek hedefini belirlemişti.
Adalar genelinde kültür mirasının korunması ve kullanılması konularında 2863 sayılı
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu geçerlidir. Bu bağlamda, Koruma Kurulu
üyellerine, Adalar İlçesi Belediyesine, İBB Ulaşım, Şehir Planlama ve Kültür Varlıkları
Daire Başkanlıklarına sesleniyoruz:
Adaların yollarının yaya yolu kalması Adaların günümüze kadar gelebilmiş tarihi kentsel
dokusunun, eşsiz mimari mirasının, peyzaj değerlerinin, adaların üçte ikisini kaplayan
ormanlarının ve ekolojisinin, korunabilmesi için kilit öneme sahiptir. Yaya yolu statüsünü
kaldırmak Adaları miras değerlerini çoktan yitirmiş herhangi bir İstanbul İlçesine
benzetecek, kimliksizleştirecek, elle tutulamayan mirası olarak addedebileceğimiz
benzersiz atmosferini ve yaşam biçimini kaybetmesine neden olacaktır. Adalar’da
yolların yaya yolu yerine kapsamına yaya yolu kavramını dahil etmeyen Karayolları
Trafik Kanunu ile düzenlenmesi çözüm değil, Adalar için sonun başlangıcı anlamını
taşımaktadır.
Adalar ilçesindeki bütün yolların yaya yolu olması yolların sadece yayalar tarafından
kullanılacağı, başka taşıtların kullanamayacağı anlamına gelmemektedir. ‘Yaya yolu’
nitelemesi, yollarda yayaların önceliğe sahip olduğu, tüm diğer taşıtların yayaya göre
kendilerini hizaya sokacakları manasını taşımaktadır. Adaların yollarını yayaya göre
düzenleme fikri, Adaların ulaşım ihtiyaçlarının çözümünde mihenk noktası olarak
elektrikli araçları değil yayayı almak demek. Bu suretle adalara has yaşam ritminin,
mekanla temas biçiminin korunabilmesi söz konusu olacaktır. Yayanın
önceliklendirildiği bir ulaşım yaklaşımında taşıtların hangi durumlarda yayalardan
ayrılması gerektiği, hangi durumlarda birlikte huzur içinde harekete devam edebilecekleri
detayları ile çalışılır ve çözülebilir.
Bugün Adalarda karşı karşıya olduğumuz durum ise, elektirikli araçları yaya ve
bisikletlerden ayıran bir çeşit metrobüs sistemidir. Yayalar ve bisikletler toplu taşıma
aracının iki tarafındaki dar şeritlere mahkum bırakılmış, yayanın hükmü kalmamıştır. Bu
vahim karardan acilen geri dönülmesini ve ada yollarına çakılan ve dizilen tüm
bariyerlerin kaldırılmasını talep ediyoruz. Hedefimiz yayanın öncelikli olduğu birarada
hareket edebilen bir ulaşım sistemini hayata geçirmek olmalıdır.
Talebimiz, Adalar İlçesindeki bütün yolların yaya yolu olarak yeniden ilan edilmesi,
bundan sonra devam edeceğini umduğumuz Adalar ulaşım planlaması çalışmalarında
‘yaya yolu’ yaklaşımının üzerinde çalışılarak yaya-öncelikli bir ulaşım sistemi
yaklaşımının mevcut Karayolları Trafik Kanunu ve ilgili mevzuatına dahil edilmesinin
sağlanması ve böylelikle Adalar gibi Türkiye’nin yavaş yaşam kültürünü devam ettirmek
isteyen başka beldelerinde de uygulanabilir bir politikanın kazandırılmasıdır.
Adalı sivil toplum olarak Adalar için yapılan, Koruma Amaçlı İmar Planı gibi, tüm
planlama çalışmalarında yaya ölçeğinin temel kriter olarak değerlendirilmesini
öneriyoruz. Adaların kültürel, doğal değerlerini, tarihi dokusunu, elle dokunulamayan
atmosferi gibi özelliklerini nasıl koruyabiliriz, toplumun tüm katmanlarının ihtiyaçlarını
dikkate alarak, ekolojik açıdan sürdürülebilir bir adalara nasıl kavuşabiliriz, sorularına
yanıt ararken, anahtar rolü oynayacak kavram ‘yaya ölçeği’dir. Yaya, yerin sunduğu tüm
değerleri algılamaya açık, tüm canlılarına karşı hassas, farklı varlıklar ve ihtiyaçları
ezerek varolma güdüsü gerektirmeyen, bir var olma biçimidir. Yaya, yaşam alanlarımızın
yeşil altyapısını güçlendirecek bir ölçektir.
Adalarımız için gördüğümüz en büyük tehlikelerden birisi bireysel akülü araçlardır. 23
Temmuz UKOME kararları arasında yer alan, ‘Kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçları
ve istisnalar dışında bireysel elektrikli araç kullanımının yasaklanması’ kararının
ivedilikle uygulanmasını talep ediyoruz. İBB, söz vermiş olduğu 2. Ulaşım Çalıştayı’nı
ivedilikle toplayarak bireysel akülü ulaşım araçlarını ortaya çıkartan ulaşım ihtiyaçlarını
Adaların sürdürülebilir korunması hedefiyle çözecek yaklaşımları adalılarla birlikte
geliştirmelidir. Bu sefer, adalıların demokratik katılımının gerçekten sağlandığı,
müzakere süreçlerinin işletildiği ve alınan kararların uygulanmasının sağlandığı bir
Çalıştay hedeflenmeli ve böylece kararların tepeden yerele empoze edilmesi şeklindeki
uygulamaya son verilmelidir.
Adalarımızın yollarını yayalar olarak, bisikletlilerle, belki bir gün serbestçe dolaşacak
atlarımızla ve belirli ihtiyaçlara yönelik geliştirilmiş ulaşım çözümleriyle birlikte, huzurla
kullanmak istiyoruz. Çünkü bir yerlere aceleyle varmaya çalışmıyoruz; çünkü şehirde
yaşamıyoruz; çünkü bazı yerlere gitmesek de varlıklarını hissetmek yetiyor; çünkü
adalılar, dedelerimiz, onların önceleri, annelerimiz, o çok sevilen adalar atmosferini
yaratmışlar, onların izinden biz de yürüyelim, bu geleneği sürdürelim, geleceğe bırakalım
istiyoruz. Yaya ölçeğine göre ulaşımı düzenlemeyi başarırsak adaları da koruruz hem de
tarihe geçeriz. Bu fırsatı kaçırmayalım!
Saygılarımızla. 27 Temmuz 2020
Dünya Mirası Adalar Girişimi
Ada Gönüllüleri Derneği
Adakademi Vakfı
Adalar Vakfı
Adalar Demokrasi Meclisi
Adaların Atları Platformu
Arka Güverte
ADYSK (Adalar Denizle Yaşam, Spor ve Kültür Derneği)
Burgazada Kültür ve Kalkınma Derneği
Burgazada Marta Dayanışması
Burgazada Mahalle Meclisi
Cesaret Derneği
Heybeliada Kütüphane Derneği

Print

YORUMLAR

Facebook Yorumları
YORUM YAZ
1000

Henüz yorum yapılmadı,
İlk Yorum yapan siz olun...

ÖNE ÇIKANLAR

 • Dünya
 • Türkiye
 • İstanbul
 • Sultangazi
 • Gaziosmanpaşa
 • Arnavutköy
 • Bayrampaşa
 • Eyüp
 • Spor

ANKET

Sayfalar

DUYURULAR

LİNKLER

ARŞİV

HAVA DURUMU